Пирмаҳмад Нуров. Моликияти зеҳнӣ ва хусусиятҳои он дар таҳқиқот ва коркардҳои илмй. Дастури илмию таълимй. – Душанбе, 2022. – 72 с.

Пирмаҳмад Нуров. Моликияти зеҳнӣ ва хусусиятҳои он дар таҳқиқот ва коркардҳои илмй. Дастури илмию таълимй. – Душанбе, 2022. – 72 с.

Дар дастури мазкур моликияти зеҳнй ҳамчун натиҷаи фаъоли- яти зеҳнии инсон ва хусусияти он дар таҳқиқот ва коркардҳои илмй баррасй гардида, дар он оид ба намуд ва объектҳои асосии моликияти зеҳнӣ маълумоти мухтасар оварда шудааст.

Дастур ба олимон, омӯзгорон, мутахассисони соҳаи саноат ва дигар шахсони манфиатдор таъйин шудааст. Онро чун воситаи таълимй ҳамчунин барои омӯзонидани асосҳои фаъолияти зеҳнӣ ва моликияти зеҳнй ба донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилотии кишвар низ истифода кардан мумкин аст.

Муҳаррир:

академики АМИТ, доктори илми химия Ҳ.МАхмедов.

Мзгқарриз:

доктори илми хуқуқ А.Р.Нематов.

Дастур бо қарори шӯрои олимони Маркази рушди инноватси- онии илм ва технологияҳои нави АМИТ аз 13 марти соли 2022, №13 ба чоп тавсия шудааст.

Дастур аз ҳисоби маблагҳои Фонди президентии таҳқиқоти бу- нёдӣ таҳия ва нашр шудааст.