Аскар Ҳаким. Пажуҳиш ва нақди шеър. — Душанбе, 2022. – 652 с.

Китоб бо қарори Шурой табъу нашри Академияи миллии илмҳои Ҷумхурии Тоҷикистон тахти №65 аз таърихи 15 июни соли 2021 интишор мешавад

 

Мукаррризон:

Узви вобастаи АМИТ д.и.ф. Аламхон Кучаров
Узви вобастаи АМИТ д.и.ф. Ҳасан Султон

 

Аскар Ҳаким. Пажуҳиш ва нақди шеър. — Душанбе, 2022. – 652 с.

Ин китобро рисолаву мақола ва чехрахои адабие фароҳам овардаанд, ки дар онҳо муҳиммтарин масъалахои шеър ва адабиёти муосир, равандҳои асосии рушду такомули онҳо ба тахлилу тахқиқ гирифта шудаанд. Дар онхо нақши дурахшони устодон Садриддин Айнй, Мирзо Турсунзода, Аминҷон Шукухй, Ғаффор Мирзо, Муъмин Каноат, Кутбй Киром, Лоиқ Шералй, Бозор Собир, Фарзона ва дигарон бо таҳлили муътамади вежагихо ва ҷаҳонбиниву сабки осорашон ба қалам омадааст. Чеҳраҳои эҷодии шоирон шахсияти инсониву махсусияти эҷодии онхоро дурахшону хонданй баён намуда, барои шинохти воқей ва амиқи онхо мадад мекунанд.