Иброхимов М. Ф. Таърихи санъати тасвирй ва ороиши амалии точикон. Даврахои кадимтарин ва кадим. – Душанбе, 2022. – 362 с.

Китоби мазкур таърихи санъати тасвирй ва ороиши амалии точиконро барои даврахои кадимтарин ва кадим пайгирй мекунад. Дар он хусусиятхои маданиятхо ва ёдгорихои асосй таъкид карда шуда, оид ба осори бадеии барҷаста маълумот оварда мешавад. Хар як сохаи санъат (кулолй, мусаввирй,  хайкалсозй, заргарй, нассочй, чеварй ва гайра) ва коркарди бадеии маводхо (лой, санг, устухон, филиз, шиша, нах) барои минтакахои гуногуни ташаккулёбии халки точик дар алохидагй тавсиф карда шудаанд.

Бо максади нишон додани шароитхои ташаккулёбй ва рушди ботадричи сохахои гуногуни санъат, оид ба ҷугрофия, давлатхо, дину парастишхо маълумоти мухтасар оварда мешавад.

Матни китобро расму аксхои сершумор мукаммал мегардонанд.

181Ш 978-99985-0-400-4

 

Мукарризон: Мудири шуъбаи таърихи санъати Институти таърих, бостоншиносй ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ, доктори илмхои таърих, профессор А. Раҷабов

Профессори кафедраи дунёи кадим ва асрхои миёнаи Донишгохи миллии Тодикистон, доктори илмхои таърих Муллоҷонов С. К.