Хоҷаев Х,.Ҳ. Тундгароии динй ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон). Монография. – Душанбе: “Дониш”, 2022. – 206 с.

Хоҷаев Х,.Ҳ. Тундгароии динй ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон). Монография. – Душанбе: “Дониш”, 2022. – 206 с.

Муҳаррири масъул:

Ҳайдаров Рустам Ҷурабоевич – доктори илмҳои фалсафа, ирофессор, муовини директор оид ба илм ва таълими Институти фалсафа, сиёсатппшоси ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ.

Мукарризон:

Муҳаммадзода Парвиз Абдураҳмон – доктори илмҳои сиёсӣ, муовини директори Маркази тадкиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муҳамадалӣ Музаффарй — доктори илмҳои фалсафа, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Сафарализода Хуҷамурод Қуддусй – номзади илмҳои сиёсй дотсент, мудири кафедраи равандҳои сиёсии ДМТ.

Монографияи мазкур бо қарори Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз 29.04.2022, суратмаҷлиси №5 барои чоп тавсия дода шудааст.

Дар монографияи мазкур хусусиятҳои муҳимми тундгароии динй таҳлилу баррасй гардида, сабабҳои паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа муайян карда шудаанд. Дар ин замина зуҳури тундгароии динй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъсири он ба муҳити ҷавонон низ таҳқиқ гардидаанд. Инчунин ташаккули маданияти ҳуқуқй — сиёсии ҷавонони Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавй, масоили паҳншавии идеяҳои тундгароии динӣ ва ифротгарой тариқи шабакаҳои иҷтимой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқовимат бо тундгароии динй ва роҳу воситаҳои безарар гардонидани он тахдилу баррасй шудаанд