Академик Муҳаммад Осимӣ: ҳамгироии таърихии тоҷикону форсигӯёни ҷаҳон дар замони ҷаҳонишавӣ (таҳқиқот) Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов. Тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, Душанбе, 2021, 968 саҳ.

Академик Муҳаммад Осимӣ: ҳамгироии таърихии тоҷикону форсигӯёни ҷаҳон дар замони ҷаҳонишавӣ (таҳқиқот) Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов. Тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, Душанбе, Подробнее

Ҷумъаев, М. О. Имконоти калимасозии иктибосоти арабӣ дар «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомй /

Зери назари доктори илмхои филологи, нрофессор Саломиён Муҳаммаддовуд Қайюм Муҳаррир: доктори илмҳои филологӣ, профессор Матлуба Мирзоева   Муқарризон: доктори илмҳои филологӣ, профессор Моҳира Мирзоева Подробнее

Чумьаев. М. О. Хусусиятҳои лексикии иқтибосоти арабӣ дар «Нафахот-ул-унс» ва «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ /

Зери назари доктори илмхои филологи. профессор Саломиён Мухаммаддовуд Кайюм М у ҳ а р р н р: доктори игщои филологӣ, профессор Мстиуба Мирзоева Муқарризон: Подробнее