Тохириён ва истиклоли Хуросони Бузург. Маводи хамоиши илмии чумхуриявии «Тохириён ва истиклоли Хуросони Бузург» бахшида ба 1200-солагии таъсиси давлатй Тохириён. Душанбе «Ганҷи хирад», 2022, 184 с.

Хамоиши илмии «Тохириён ни истиклоли Хуросони Бузург» дар асоси лоихаи «Таърихи халқи точик» (асри IIIштили нсри XX), раками кайди давлатй 0121ТЛ211 баргузор шуда, маводи он бо тавсияи Шурой олимони Институти таърих, бостоншиноси на мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмхои Точикистон ба табъ расидааст.

Мураттибон:

Шухрат Мирзоев, Цодир Сафаров
Мукарризон:

доктори улуми таърих, профессор А. Саидов номзади улуми таърих, дотсенг С. Сайнаков

Мухаррири масъул:

Хамза Камол,

доктори улуми таърих, профессор

Тохириён ва истиклоли Хуросони Бузург. Маводи хамоиши илмии чумхуриявии «Тохириён ва истиклоли Хуросони Бузург» бахшида ба 1200-солагии таъсиси давлатй Тохириён. Душанбе «Ганҷи хирад», 2022, 184 с.

Таъсиси давлатй Тохириён баъд аз истиқлоли Хуросони Бузург аз ҷониби аъроб дар раванди эхёи давлатдории тоҷикон икдоми огохона ва масъулонае буд, ки ашрофи махаллй чун дудмони Тохириён мубтакири он буданд.

Соли 2021 аз таъсиси давлатй Тохириён 1200 сол сипарй гардид. Ба ифтихори ин сана 26 апрели соли 2022 хамоиши илмии ҷумхурияви ба ибтикори Институти таърих, бостоншиноси ва мардумшиносии ба номи А. Дониш доир шуд. Дар ин маҷмуа суханронихои донишмандон ва пажухандагони ширкаткунанда дар ин хамоиш шомил гардидаанд ва он барои доираи васеи хонандагон, бахусус ононе, ки дар илми таърих пажухиш мекунанд, пешниход мегардад.