Ҷумъаев, М. О. Имконоти калимасозии иктибосоти арабӣ дар «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомй /

Зери назари доктори илмхои филологи, нрофессор Саломиён
Муҳаммаддовуд Қайюм

Муҳаррир:

доктори илмҳои филологӣ, профессор
Матлуба Мирзоева

 

Муқарризон:

доктори илмҳои филологӣ, профессор
Моҳира Мирзоева

доктори илмҳои филологӣ, профессор
Олимҷон Косимов

 

Ҷумъаев, М. О. Имконоти калимасозии иктибосоти арабӣ дар «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомй /

зери назари М. Қ. Саломиён: мухаррир М. Мирзоева. – Душанбе: Матбаа, 2022. – 160 с.

Дар монография имконоти калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насрии Абдураҳмони Ҷомй – «Нафаҳот-ул- унс» ва «Баҳористон» мавриди баррасй қарор дода шудааст. Имконоти калимасозии иқтибосоти арабй бо пешванду пасвандҳои тоҷикӣ. калимасозии мураккаб бо иқибосоти арабй ва калимасозӣ бо артикли муайянии -ал аз масъалаҳое мебошанд, ки муаллиф ба онҳо таваҷҷуҳ зоҳир намудааст.

 

Шурои илмию методии ДМТ ба чоп тавсия намудааст, суратҷаласаи № 7/5 аз 27.04. 2022.