Чумьаев. М. О. Хусусиятҳои лексикии иқтибосоти арабӣ дар «Нафахот-ул-унс» ва «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ /

Зери назари доктори илмхои филологи. профессор Саломиён
Мухаммаддовуд Кайюм

М у ҳ а р р н р:

доктори игщои филологӣ, профессор
Мстиуба Мирзоева

Муқарризон:

доктори илмҳои филологӣ, профессор
Фарангис Шарифова
доктори илчҳои филологӣ, профессор
Жило Гулназарзода

Чумьаев. М. О. Хусусиятҳои лексикии иқтибосоти арабӣ дар «Нафахот-ул-унс» ва «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ /

зери назари М. Қ. Саломиён; муҳаррир М. Мирзоева. – Душанбе: Матбаа. 2022. – 192 с.

Дар монография хусусиятҳои лутавни иктибосоти арабП дар асарҳои насрш! Абдураҳмони Ҷомӣ – «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон» мавриди баррасй қарор дода шудааст. Муайян карда шудааст, ки иқтибосоти арабӣ ҷузъи муҳимми таркиби луғавии асарҳои зикршудан адиб ба ҳисоб мераванд. Чунин воҳидҳои луғавӣ на танҳо дар ифодаи барҷастатарин хусусиятҳои ғоявию бадей ва услубии асархо мусоидат намудаанд, балки барои саҳеҳу равшан ифода намудани мақсаду мароми нависанда низ нақши муҳим бозидаанд.

Шурои илмию методии ДМТ ба чоп тавсия намудааст, суратҷаласаи № 7/5 аз 27. 04. 2022.