Зери назари академик Ф. Раҳимӣ

Мураттибон: Ш.З. Суфизода, Ё.А. Бердизода
Муҳаррирони библиографӣ: Н.Мусавирова, Н.Умарова,
М.Азимова, М.Ҷумъаева

Илм дар Тоҷикистон. Солномаи нашри Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон: соли 2023 [Матн]: Нишондиҳаидаи библиографии китобҳо ва мақолаҳо / Мураггибон: Ш.З. Суфизода, Ё.А. Бердизода; Муҳар. библиографӣ: Н. Мусавирова, Н. Умарова, М. Азимова, М. Ҷумьаева. – Душанбе, 2024. – 406 с.

Солномаи «Илм дар Тоҷикистон» (нишондиҳандаи библиографй) библиографияи осори илмии дар соли 2023 интишоршудаи Акадсмияи миллии илмҳои Тоҷикистонро дар бар мегирад. Нишондиҳандаи мазкур ба олимону пажӯҳишгарон, мутахассисони соҳаҳои мухталифи илм на кигобдорон пешниҳод мешавад.

Наука в Таджикистане. Ежегодник изданий Национальной Академии наук Таджикистана:2023 год [Текст]:

Библиографический указагель книг и статей / Сост.: Ш.З. Суфизода, Ё.А. Бердизода; Библиогр. ред.: Н. Мусавирова, Н. Умарова, М. Азимова, М. Джумаева. – Душанбе, 2024. – 406 с.

Ежегодник «Наука в Таджикисганё» (библиографический указатель) включает библиографию научных трудов Национальной Академии наук Таджикистана, изданных в 2023 году. Данный указатель предлагается ученым. исследователям, специалистам в различных областях науки и библиотекарям.