Илҳом аз Паём. – Душанбе: «Сифат-Офсет», 2024. – 310 саҳ.

Бо қарори Шӯрои олимони Институти илмҳои гуманитарии ба номи
академик Б.Искандарови АМИТ аз 20 феврали соли 2024, рақами 2
ба чоп тавсия гардид.

 

 

Илҳом аз Паём. – Душанбе: «Сифат-Офсет», 2024. – 310 саҳ.

Зериназари

Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,
доктори илмҳои иқтисодй, профессор
Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт

Муҳаррири масъул
доктори илми филология
, Қаландариён Ҳоким Сафар

Мураттиб ва мусаҳҳеҳ
номзади илми филология
Назаршоева Чилла Раҳимбековна

Дар маҷмуаи мақолаҳои мазкур масъалаҳои мубрами Паёми Прсзидснти Ҷумҳурйи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 28 декабри соли 2023 баррасӣ гардида, паҳлӯҳои мухталифу арзишманди он барои пешрафти ҷабҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодй, фарҳангй, маънавй ва илмиву таълимии кишварамон нишон дода шуда, ба таври васеъ барои аҳли ҷомеа пешкаш мегарданд. Мақолаҳо тибқи рубрикаҳои муайян вобаста ба муҳтавои худ ва таҳлили самтҳои Паём дар бахшҳои алоҳида ҷой дода шудаанд.

ОткликинаПосланияПрезидента. – Душанбе: “Сифат-Офсет”, 2024. – 310 стр.                                                                                    *

В сборнике представлепы статьи – отклики на актуальные вопросы, рассмотренные в Послании Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон к Маджлису Оли Республики Таджикистан “Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики” от 28 декабря 2023 года. Авторы статей предприняли попытку рассмотреть актуальные направления, проанализированные в Послнании Президента РТ в ракурсе последующего развития социальных, экономических, культурных, духовньгх и научно-образовательных аспектов нашей страны. Целью издания данного сборника является пропаганда и привлечение ннимания к основополагающим пунк гам Послаиия.

Статьи разделены по рубрикам в соответствии тематического содержания.