Б.Н. Одиназода, Ҷ.Н. Алиев, С.С. Гулов. Технологияи кафшери камонӣ ва газӣ. Китоби дарсй барои муассисаҳои таҳси- лоти миёна ва олии касбй. — Душанбе: “Промэкспо”, 2022. – 500 саҳ.

Бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.10.2022, №15/11, қарори Шӯрои милли таҳсилот (суратҷаласаи №08 аз 28.09.2022) ва қарори Шӯрои таълимӣ-методии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимй (су- ратҷаласаи №4 аз 21.04.2022) ҳамчун китоби дарсй ба чоп тавсия карда шудааст.

Б.Н. Одиназода, Ҷ.Н. Алиев, С.С. Гулов. Технологияи кафшери камонӣ ва газӣ. Китоби дарсй барои муассисаҳои таҳси- лоти миёна ва олии касбй. — Душанбе: “Промэкспо”, 2022. – 500 саҳ.

Дар китоб таркиб ва қоидаҳои истифодабарии таҷҳизот ва маҷмуи аппаратҳо барои кафшери камонӣ ва газй ва андудани металлҳо, инчу- нин барои кафшери камонии механиконидашуда ва бурриши оксигенӣ тавсиф гардидааст: оиди технологияҳои кафшер ва бурриши пӯлодҳои карбондор ва ҷавҳарӣ, чӯян ва металҳои ранга ва хӯллаҳои онҳо; наму- дҳои пайвастагиҳои кафшерӣ ва дарзҳо, нуқсонҳои имконпазир ва усулҳои ислоҳ кардани онҳо дида баромада шудааст.

Тавсифи равандҳои технологияи кафшерӣ бо маводҳои кафшерша- ванда тасвир ва шарҳ дода шудааст.

Китоби дарсӣ барои омӯзгорон, бакалаврҳо, магистрҳо, докторони РЫ)-и муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ пешбинӣ шуда, дар шароити истеҳсолот метавонад барои коргарони муҳандисӣ-техникии донишкадаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва корхонаҳо истифода бурда шавад.

Муқарризон:

1.    Азизов Р.О., д.и.т., профессори кафедраи «Масолеҳшиносй, мошинҳо ва таҷҳизогҳои металлургй».

2.    Эшов Б.Б., д.и.т., Директори муассисаи давлатии илмии Мар- кази таҳқиқоти технологияҳои инноватсионии АМИТ.

3.     Ҳодиев Д.М., Сартехнологи КВД «Коргоҳи мошинасозй».