Буризода Э.Б. Масоили назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат Мухаррири масъул, д.и.ҳ. Зоир Ҷ.М. Нашри 3. – Душанбс: “Дониш”, 2022. -209 с.

Буризода Э.Б. Масоили назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат  Мухаррири масъул, д.и.ҳ. Зоир Ҷ.М. Нашри 3. – Душанбс: “Дониш”, 2022. -209 с.

Шурои илмии табъу нашри АМИТ аз 13 июни соли 2022

таҳти рақами 40 васоити таьлимиро барои нашр тавсия

намудаанд.

Муқарризон:

Доктори илмҳои ҳуқуқ                       Назарзода Н.Ҷ.

Номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Ҳамроев Ш.С.

Дар васоити таълимӣ масоили мафҳум, мавзӯъ ва мазмуни падидаҳои давлат ва ҳуқуқ, пайдоиш ва рушди давлат, шакл ва функсияҳои давлат, мафҳум, моҳият, сарчашма ва соҳаҳои ҳуқуқ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Мавзӯи баҳсро масоили мубрам ва муҳимтарини наза- рияи умумии давлат ва ҳуқуқ ташкил медиҳад.

Дар китоб ба таври васеъ аз адабиёти илмӣ ва таълимии фанни мазкур, ки аз тарафи муҳаққиқони Русия ва кишварҳои наздику дури хориҷй таълиф гардидаанд, истифода шудааст.

Китоб ба сифати дастури таълимй барои донишҷӯёни макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон – магистратура ва докгорантураи ихтисос (РhО), аспиранту унвонҷуёни фа- култаҳои ҳуқуқшиносӣ таҳия шудааст. Инчунин китоб ба- рои касоне, ки ба масоили назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат мароқ доранд, пешниҳод мегардад.