Рисунок1
Иброхимов М. Ф. Таърихи санъати тасвирй ва ороиши амалии точикон. Даврахои кадимтарин ва кадим. – Душанбе, 2022. – 362 с. Китоби мазкур таърихи санъати Подробнее
Рисунок1

Мирзо Содиқи Муншй. Девони ашъор. Матни илмии оммавй бо муқаддима ва шарҳи луғоту тавзеҳот. – Душанбе: МН «Дониш», 2022, 326 саҳ;.

Таҳти назари Раҳматкарим Давлатзода Таҳрири умумии Алии Мудаммадии Хуросонй Муҳаррир Холида Давлатова Мударризон Сайидхоҷа Ализода, –  номзади илми филология; Шамсиддин Мудаммадиев, –      номзади илми Подробнее
Рисунок1

Дарвешалии Чангй. Тухфат-ус-сурур. [Рисолаи мусикй]. – Душанбе: «Дониш», 2022, 512 сах.

Тахти назари академик Фарход Рахимй . Хдйати тахририя: Фарход Рах,имй, Крсимшо Искандаров, Абдурахмон Мухаммад, [Чурабек Назриев| Рахматкарим Давлатов, Аслидцин Низомй, Асрори Рахмонфар, Шамсиддин Мухаммадиев Подробнее
Рисунок1

Арифов Х.О. Вопросы обеспечения технико-экономической безопасности каскада ГЭС на реке Вахш //Х.0.Арифов. Моногра­фия. – Душанбе, 2022.

Арифов Х.О. Вопросы обеспечения технико-экономической безопасности каскада ГЭС на реке Вахш //Х.0.Арифов. Моногра­фия. – Душанбе, 2022. Под редакцией профессора, д.г-м.н. Саидова М.С. Рецензенты: Кафедры Подробнее